Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Klient dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, svůj souhlas s tím, aby firma FIDRMUC a MODES GbR (dále jen jako „firma“) využívala a zpracovávala jím poskytnutá data obsažená v jeho osobním dotazníku.

Osobní data včetně rodného čísla budou využívána pro účely vedení agendy, zpracovávání veškerých pracovněprávních dokumentů a plnění povinností uložených zákonem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a závazků klienta.

Klient má právo na přístup ke všem osobním údajům, které o něm firma získala a uchovává.

Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit zaměstnavateli jakoukoli změnu ve svých osobních údajích a v údajích, které jsou nezbytné pro vznik, změnu a zánik pracovněprávních nároků a nároků s nimi souvisejících (sňatek, rozvod, narození nebo úmrtí člena rodiny, změna bydliště apod.) a tyto skutečnosti podle jejich povahy řádně doložit.

Firma se v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, zavazuje nakládat s osobními údaji zaměstnance způsobem, který vyžadují výše zmíněné zákony.